© Gala Garrido

Sensitive Content Warning

© Gala Garrido

The Bacchae by Gala Garrido

01/13 Cybelle | Photography, 2014-2015

© Gala Garrido

The Bacchae by Gala Garrido

02/13 Yennifer | Photograph, 2014-2015

© Gala Garrido

The Bacchae by Gala Garrido

03/13 Biopolymers | Photograph, 2014-2015

© Gala Garrido

The Bacchae by Gala Garrido

04/13 Narco Mules | Photograph, 2014-2015

© Gala Garrido

The Bacchae by Gala Garrido

05/13 The Widow | Photograph, 2014-2015

© Gala Garrido

The Bacchae by Gala Garrido

06/13 Mother and Daughter | Photograph, 2014-2015

© Gala Garrido

The Bacchae by Gala Garrido

07/13 The Last Supper | Photograph, 2014-2015

© Gala Garrido

The Bacchae by Gala Garrido

08/13 I’ll Chop its Head Off | Photography, 2014-2015

© Gala Garrido

The Bacchae by Gala Garrido

09/13 The Rapist from Ocumare | Photography, 2014-2015

© Gala Garrido

The Bacchae by Gala Garrido

10/13 Bloque De Armas | Photograph, 2014-2015

© Gala Garrido

The Bacchae by Gala Garrido

11/13 Scorched | Photograph, 2014-2015

© Gala Garrido

The Bacchae by Gala Garrido

12/13 The Black Woman | Photograph, 2014-2015

© Gala Garrido

The Bacchae by Gala Garrido

13/13 Infanticide | Photograph, 2014-2015